Câu chuyện về lối sống xa hoa của vua Khải Định vẫn còn gây tò mò cho hậu thế. Đến nỗi, chỉ cần ngắm lăng Khải Định ở Huế, ta cũng phần nào thấy được lối sống của vị vua này.

So với các công trình lăng tẩm ở Huế thì lăng Khải Định có diện tích khá nhỏ nhưng thời gian để hoàn thành công trình này lại lâu nhất, lên tới 11 năm và tốn nhiều công sức tiền của nhất.

Đây là nơi yên nghỉ của vị hoàng đế thứ 12 của triều Nguyễn – Khải Định (1885 -1925). Có thể nói công trình phản ánh rõ nét tính cách xa hoa, thích chưng diện của vua Khải Định lúc sinh thời.

 

Du_khách_viếng_thăm_Lăng_Khải_Định

 

 

[20/07/2011 08:18:46] Lang Kh?i Ð?nh (còn g?i là ?ng Lang) t?a l?c trên tri?n núi Châu Ch?, thu?c xã Th?y B?ng, huy?n Huong Th?y ( t?nh Th?a Thiên - Hu? ), là lang m? c?a vua Kh?i Ð?nh (1885-1925), v? vua th? 12 c?a tri?u Nguy?n. Khác v?i ki?n trúc truy?n th?ng th?i Nguy?n, s? pha tr?n c?a nhi?u tru?ng phái ki?n trúc nhu ?n Ð? giáo, Ph?t giáo, Roman, Gothique... dã d? l?i d?u ?n trên nh?ng công trình c?a lang. Toàn b? n?i th?t trong cung d?u du?c trang trí b?i nh?ng phù diêu ghép b?ng sành s? và th?y tinh. Nh?ng b? tranh t? quý, bát b?u, ngu phúc, b? khay trà, vuong mi?n... k? c? nh?ng v?t d?ng r?t hi?n d?i nhu d?ng h? báo th?c, v?t tennis, dèn d?u h?a... cung du?c trang trí t?i dây. Trong ?nh: Tu?ng d?ng vua Kh?i Ð?nh du?c d?t t?i Cung Thiên Ð?nh trong Lang Kh?i Ð?nh. ?nh: Nh?t Anh-TTXVN

[20/07/2011 08:18:46] Lang Kh?i Ð?nh (còn g?i là ?ng Lang) t?a l?c trên tri?n núi Châu Ch?, thu?c xã Th?y B?ng, huy?n Huong Th?y ( t?nh Th?a Thiên – Hu? ), là lang m? c?a vua Kh?i Ð?nh (1885-1925), v? vua th? 12 c?a tri?u Nguy?n. Khác v?i ki?n trúc truy?n th?ng th?i Nguy?n, s? pha tr?n c?a nhi?u tru?ng phái ki?n trúc nhu ?n Ð? giáo, Ph?t giáo, Roman, Gothique… dã d? l?i d?u ?n trên nh?ng công trình c?a lang. Toàn b? n?i th?t trong cung d?u du?c trang trí b?i nh?ng phù diêu ghép b?ng sành s? và th?y tinh. Nh?ng b? tranh t? quý, bát b?u, ngu phúc, b? khay trà, vuong mi?n… k? c? nh?ng v?t d?ng r?t hi?n d?i nhu d?ng h? báo th?c, v?t tennis, dèn d?u h?a… cung du?c trang trí t?i dây. Trong ?nh: Tu?ng d?ng vua Kh?i Ð?nh du?c d?t t?i Cung Thiên Ð?nh trong Lang Kh?i Ð?nh. ?nh: Nh?t Anh-TTXVN

khai-dinh1

KhaiDinhTomb-16

Nội_thất_Lăng_Khải_Định

oa1oh

thumb-khai-dinh1-798x350

tuong_vua

8534994433_f08d9d416a_z

Án_thờ_Vua_Khải_Định_tại_Ứng_Lăng

ap_20110321012847960

Download