Nhiều tòa nhà lịch sử, hàng khi hàng của tòa nhà lịch sử, nhà hàng và cửa hàng lưu niệm, cũng như điều kiện sống của người dân địa phương, đang thu hút khách du lịch trên toàn thế giới.

Địa chỉ:
Khu phố cổ Hội An tại Quảng Nam của Việt Nam
Website chính thức:
hoianworldheritage.org
Giờ mở cửa:
7: 00-21: 00

120.000 VND

Mùa du lịch

Tất cả các mùa

00de6244f5659c85ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_fa5b53a1
1b8bd99fd9c2883ecdb.jpg_r_1024x683x95_1aa5495d
3aeff95908539f6f213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_e216037f
4ce35d59748c836cdb.jpg_r_1024x683x95_cf26d205
5e351e071465e187cdb.jpg_r_1024x683x95_4a3940a0
6a94a28029cb446acdb.jpg_r_1024x683x95_190c26a5
6bfd5f8917624bc7cdb.jpg_r_1024x683x95_73b34236
08edfe5fdad302.jpg_r_1024x683x95_cd2c8690
8a0cef018c9ba5.jpg_r_1024x683x95_870fa836
9b05516d1a5e199bcdb.jpg_r_1024x683x95_b531e9d1
9c1c748a4b32d.jpg_r_1024x683x95_1672a75e
9f6560e07c615ca4cdb.jpg_r_1024x683x95_3ab900e6
12ab3d026e5d6ed6ddb12cfb.jpg_r_1024x683x95_a2d14039
22bb3df684ad2b.jpg_r_1024x683x95_65df042b
24c7a13a1cb46b57cdb.jpg_r_1024x683x95_7df8535f
25d234a7fa0f7c9dcdb.jpg_r_1024x683x95_7d4bf36b
33c1b196e76578.jpg_r_1024x683x95_fd842411
058f2d9d6ab02f.jpg_r_1024x683x95_552315cc
62e1fd09f745d2e5cdb.jpg_r_1024x683x95_18b62498
73efb80567715a.jpg_r_1024x683x95_9be6712d
77e4981bdf8dbd.jpg_r_1024x683x95_f2531cde
816a114702d875.jpg_r_1024x683x95_f03e3ba6
4487b20ce5759e02213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_6ae6ed50
5019e08f2c2dcaf2c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_f4588554
7135bb55d6c32048213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_52eecbb7
7994c1cd2a2698.jpg_r_1024x683x95_7c8b60c3
8989f1162e28c8.jpg_r_1024x683x95_e046884e
40656a22d1017161cdb.jpg_r_1024x683x95_6b6ff2f1
45567e9d4b61ae69c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_fc69d9eb
92952a8a049bb53ecdb.jpg_r_1024x683x95_5f625845
347919db34d7a2.jpg_r_1024x683x95_4cfaba0b
811499aaa1238da9c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_60cd555d
4462664ea3d66b29cdb.jpg_r_1024x683x95_c6656c72
a2cbc6a640864b19213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_56b9c604
a66cb427972692.jpg_r_1024x683x95_ca7e5ee4
a84fb1be2ba3da4ecdb.jpg_r_1024x683x95_4d0c1cb7
aa0173d60422f3.jpg_r_1024x683x95_ac1d91f3
aaf1273b3b583ce9213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_2a01af58
b2c590d254be9ef7213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_51afcacf
b31bf8d4b8683b17cdb.jpg_r_1024x683x95_2ba1f1d1
b91ff5863a795111cdb.jpg_r_1024x683x95_f6bca6ce
bc2caaef737e469ccdb.jpg_r_1024x683x95_4ad6d16f
c3286a0736801767cdb.jpg_r_1024x683x95_c68f87ac
c4489412c53f7d04213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_2ee1afd9
cbf0de30b01e95.jpg_r_1024x683x95_8614fd1a
cf60297a4bf642.jpg_r_1024x683x95_899956f2
d72a1167294fc7a2c8d65eac.jpg_r_1024x683x95_aa350c15
e1d806066ba4cc.jpg_r_1024x683x95_24447463
e1740b075ff8d7.jpg_r_1024x683x95_5370c6e6
f60ea1e28159a113cdb.jpg_r_1024x683x95_ecf4bf2e
f9688bd7d836d178213a9cdb.jpg_r_1024x683x95_8582c790