Diện tích: 38m2
Hương vườn hoặc hương biển
01 giường đôi 1m8

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi