• Phònh 32m2
  • Hướng biển
  • Hai giường đôi

Phòng dành cho 2 người
Phòng có nhiều giường đôi